ഇന്ന് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനം; ലോകത്ത് ഓരോ സെക്കന്റിലും ഒരാൾ വീതം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു

ലോകത്ത് ഒരു വർഷം 8 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ. അതായത് ഓരോ സെക്കന്റിലും ഒരാൾ വീതം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യുറോയുടെ 2019 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ അഞ്ചാമതാണ് കേരളം. കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൽ ഒന്നാമത് കൊല്ലം ജില്ലയും. ജീവശാസ്ത്രപരവും,മനഃശാസ്ത്രപരവും,സാമൂഹികവും,സാംസ്കാരികവും, വിശ്വാസപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമാവുന്നു.അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘടകങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനലത്തിലൂടെ […]