ഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ 149 എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണാ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണിത്. രാജ്യത്ത് ആകെ 873 കൊറോണ കേസുകൾ ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 19 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത്.

കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല. കേരളത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഈ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആണ് . കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *