കൊറോണ ബാധിതർക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിതർക്ക് നൽകുന്ന മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചു. ലഭിച്ച ഫലം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. നിർണായക നീക്കവുമായി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *