വിടപറഞ്ഞത് ഒരു നീണ്ട അധ്യായം

ഒരുപക്ഷേ, മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും മുഖർജിയുടെ അസൂയാവഹമായ റെക്കോർഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുണ്ട്. തന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ, സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറച്ചുവെച്ചു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മാൻ ഫോർ ഓൾ സീസണായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അറിവും അനുഭവവും കാരണം ക്രൈസിസ് […]